Classic Black & White - andykazie

Autumn Walk

A couple walks on a path through Washington Crossing State Park in Pennsylvania. Nikon F5 Film scan

AutumnWalk14PennsylvaniaWashington Crossingautumnbwblack and whitecouplefallleavesparktreeswalking